Život cirkvi v Leviciach


Kostol sv. Jozefa.
Spolu s kostolom začali stavať aj kláštor a kostol upravili po roku 1773. Budova kláštora bola založená roku 1675 františkánmi. Po zrušení rehole Jozefom II. prešiel objekt do majetku študijného fondu a roku 1814 ho pridelili piaristom, ktorí tu roku 1815 otvorili gymnázium.

Kostol sv. Michala.
Kostol bol postavený po veľkom požiari mesta v rokoch 1773 - 1780 na mieste starého kostola. V roku 1808 opäť vyhorel. Severné priečelie obnovili až v roku 1902, keď bola postavená aj dvojica veží.

 • Naši duchovní

 • Pár slov o našich duchovných

   

  Pán dekan Mons. Ján Bednár sa narodil 1.apríla 1954 v Kurime pri Bardejove v pobožnej rodine Jána a Anny Bednárovej, rod. Lukáčovej ako najstarší zo siedmich detí. Túžba po kňazstve ho sprevádzala od jeho prvého svätého prijímania a neopustila ho ani v období dospievania. Odvtedy sa denne modlil  ruženec za uskutočnenie tohto sna. Preto bolo samozrejmé, že sa po maturite na Gymnáziu v Bardejove prihlásil do Kňazského seminára v Bratislave. Boh na jeho túžbu odpovedal tým, že bol prijatý a mohol nastúpiť na priamu cestu k povolaniu. Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1978 v Bratislave. Primície mal vo svojej rodnej obci Kurima. Jeho prvým kaplánskym miestom od 1. 7. 1978 bola Kremnica na celých 7 rokov. Od roku 1985 do roku 1990 bol farárom v Jastrabej pri Kremnici. Od apríla 1990 ho otec biskup Mons. Rudolf Baláž ustanovil za farára a dekana v Žiari nad Hronom. Charakterizovala ho veľká zanietenosť a horlivosť pre dobro svojich veriacich vo farnosti, ktorá mu bola zverená. Od 1. novembra 1991 bol menovaný za vicerektora Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici najprv v Slovenskej Ľupči a potom v novom Kňazskom seminári sv. F. X. v Banskej Bystrici - Badíne, na ktorého výstavbe sa osobne podielal, až do 31. augusta 1994. Od 1. septembra 1994 až do 31. augusta 2008 slúžil vo farnosti Prievidza ako farár a dekan, kde sa zaslúžil o výstavbu nového kostola sv. Terézie z Lisieux a fary s pastoračným centrom na sídlisku Zapotôčky. Pri posviacke tohto nového kostola 15. 11. 2003 bol zverejnený dekrét z Ríma o udelení titulu Monsignor. Od 1. septembra 2008 pôsobí doteraz v našej farnosti Levice-mesto ako farár a dekan.

  Patrik Špánik. Narodil sa 10. mája 1993 v Krupine rodičom Adriánovi a Margaréte Špánikovej, rod. Rerichovej ako prvorodený syn. Vyrastal v Sebechleboch. Ako päťročný začal miništrovať v domácej farnosti svätého Michala Archanjela, keď domácu farnosť spravoval don Rudolf Butaš, SDB - salezián. Túžbu stať sa kňazom pocítil v tomto období začiatkov v miništrovaní. Na osemročnom Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine, kde nastúpil v septembri 2003, sa však začal zaoberať humanitnými vedami, ktoré ho bavili, najviac dejepis a geografia. Dokonca chcel tieto predmety študovať aj na vysokej škole - Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, až kým neprišiel zlomový moment v jeho živote. V roku 2011, keď mal pred maturitou a bolo potrebné prihlásiť sa na vysokú školu, ho oslovil vnútorný Boží hlas, ktorý mu povedal, aby nechal svetské záležitosti a celkom nasledoval Jeho. Rozhodol sa. Pri prihlasovaní sa na vysokú školu dal prihlášku len na Teologickú fakultu do Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, kde nastúpil v septembri 2011. Príkladom na ceste kňazstva mu bol miestny farár vdp. Daniel Markovič, za pôsobenia ktorého sa rozhodol pre kňazstvo. Po šiestich rokoch formácie bol vysvätený v júni 2017 spolu s piatimi spolubratmi za diakona. Ako diakon slúžil jeden rok vo farnosti Veľký Krtíš. Po roku diakonskej praxe bol v júni 2018 spolu so štyrmi spolubratmi vysvätený za kňaza. Od 1. júla 2018 slúži ako kaplán v našej farnosti.

   

   


 • Informácie

  Zoznam lektorov, žalmistov a organistov

  Bilčíková Božena, Ing. Boledovič Milan, Ing. Boledovičová Katarína  Ing. Ďurčať Mikuláš, Ing. Frajtová Miriam, Ing. Mgr. Karvašová Viera, MUDr. Kerniová Anna, Mgr. Lukáčová Vieroslava, Lehocký Ľubomír, Lehocká Anna, Mgr. Lüleiová Adela, Ing. Kuma Ján, Mgr. Kumová Eva, Mandrák Ján, Ing. Matľák Branislav, Mgr.Mäsiarová Ružena, Pástorová Eva, Bc. Paukovič Martin, Ing. Paukovičová Magdaléna, Plevková Ľubica, Spišáková Jozefína, Ing.Spišiak Norbert, Ing.Strákoš Richard, Šimeková Beáta, Švec František, Šutka Dušan, Bc, Šutka Michal, Mgr. Tóthová Margita, Valent Peter, Vargová Anna

  Zoznam akolytov, mimoriadnych podávateľov svätého prijímania

  Ing. Behula Peter, Ing. Ďurčať Mikuláš, Ing. Kuma Ján, Ing. Mališ Ján, Mandrák Ján, Ing. Müller Péter,
  JUDr. Patay Peter, Ing. Strákoš Richard, Šnírer František,                     PhDr. Vincze Ladislav, OESSH