Život cirkvi v Leviciach


Kostol sv. Jozefa.
Spolu s kostolom začali stavať aj kláštor a kostol upravili po roku 1773. Budova kláštora bola založená roku 1675 františkánmi. Po zrušení rehole Jozefom II. prešiel objekt do majetku študijného fondu a roku 1814 ho pridelili piaristom, ktorí tu roku 1815 otvorili gymnázium.

Kostol sv. Michala.
Kostol bol postavený po veľkom požiari mesta v rokoch 1773 - 1780 na mieste starého kostola. V roku 1808 opäť vyhorel. Severné priečelie obnovili až v roku 1902, keď bola postavená aj dvojica veží.

 • Naši duchovní





























































 • Pár slov o našich duchovných

   

  Pán dekan Mons. Ján Bednár sa narodil 1.apríla 1954 v Kurime pri Bardejove v pobožnej rodine Jána a Anny Bednárovej, rod. Lukáčovej ako najstarší zo siedmich detí. Túžba po kňazstve ho sprevádzala od jeho prvého svätého prijímania a neopustila ho ani v období dospievania. Odvtedy sa denne modlil  ruženec za uskutočnenie tohto sna. Preto bolo samozrejmé, že sa po maturite na Gymnáziu v Bardejove prihlásil do Kňazského seminára v Bratislave. Boh na jeho túžbu odpovedal tým, že bol prijatý a mohol nastúpiť na priamu cestu k povolaniu. Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1978 v Bratislave. Primície mal vo svojej rodnej obci Kurima. Jeho prvým kaplánskym miestom od 1. 7. 1978 bola Kremnica na celých 7 rokov. Od roku 1985 do roku 1990 bol farárom v Jastrabej pri Kremnici. Od apríla 1990 ho otec biskup Mons. Rudolf Baláž ustanovil za farára a dekana v Žiari nad Hronom. Charakterizovala ho veľká zanietenosť a horlivosť pre dobro svojich veriacich vo farnosti, ktorá mu bola zverená. Od 1. novembra 1991 bol menovaný za vicerektora Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici najprv v Slovenskej Ľupči a potom v novom Kňazskom seminári sv. F. X. v Banskej Bystrici - Badíne, na ktorého výstavbe sa osobne podielal, až do 31. augusta 1994. Od 1. septembra 1994 až do 31. augusta 2008 slúžil vo farnosti Prievidza ako farár a dekan, kde sa zaslúžil o výstavbu nového kostola sv. Terézie z Lisieux a fary s pastoračným centrom na sídlisku Zapotôčky. Pri posviacke tohto nového kostola 15. 11. 2003 bol zverejnený dekrét z Ríma o udelení titulu Monsignor. Od 1. septembra 2008 pôsobí doteraz v našej farnosti Levice-mesto ako farár a dekan.

   

  Mons. František Procházka, kňaz na odpočinku v Leviciach

  Narodil sa 3. februára 1935 v Nových Zámkoch ako prvorodený z troch synov Jozefa a Jozefíny Procházkových. Stredoškolské vzdelanie získal na Obchodnej akadémii v Nových Zámkoch. Počas štúdií na Vysokej škole chemickej ho Božie volanie priviedlo na Rímskokatolícku bohosloveckú fakultu v Bratislave. Za Kristovho kňaza bol vysvätený 1. júla 1962. V Leviciach pôsobí od roku 1986. Pričinil sa o čiastočné zrekonštruovanie bývalého kláštora františkánov a s veľkou obetavosťou spolu s nadšenými farníkmi postavil kostol Ducha Svätého na sídlisku Rybníky v r. 2002. Potom pomáhal postaviť pastoračné centrum s farou, ktoré boli dokončené a posvätené v r. 2010 Mons. Rudolfom Balážom, diecéznym biskupom. Po prerozdelení diecéz na Slovensku 14. februára 2008 je od 1. septembra 2008 na odpočinku v Leviciach a farnosť odovzdal Mons. Jánovi Bednárovi. Svojou zanietenosťou v kňazskej službe a horlivosťou v duchovnom živote si vyslúžil ešte v kaplánskych rokoch v Bratislave titul "szent Ferencko" (sv. František), ktorým ho otec arcibiskup Ján Sokol volá dodnes. Je človekom modlitby a tichej, oddanej služby Kristovi a Jeho Cirkvi. Je skromný, nerád sa zviditeľňuje.Najväčšou cnosťou Mons. Františka Procházku je neúnavné spovedanie, začo si vyslúžil od veriacich ďalší titul "levický Ján Mária Vianey". Počas svojho pôsobenia odviedol naozaj pozoruhodný kus práce v prospech celého mesta, za čo bol ocenený ako čestný občan mesta Levice. Jeho konanie je samozrejmé, neposúva svoju osobu, ani to, čo robí, do popredia. Celkom iste si od nás zaslúži poďakovanie a úctu. Aspoň tým spôsobom, že si ho budeme vážiť ako osobnosť, ktorá sa hlboko zapísala do histórie mesta Levice a do sŕdc svojich farníkov.

  Odišiel do domu Nebeského Otca v piatok 28. júla 2017 o 18.00. Nech odpočíva v pokoji.

   

  Mgr. Pavel Gyurász, kaplán

  Pán kaplán Pavel Gyurász sa narodil 08. 01. 1987 vo Veľkom Krtíši, ako najmladšie dieťa po troch dievčatách, rodičom Karolovi a Terézii. Rodina žije v Balogu nad Ipľom(Ipolybalog), v dedine, o ktorej sa hovorilo, že žijú tam zbožní Maďari, takzvaní palócovia. Dedina vďačí tejto svojej dobrej povesti aj tam 35 rokov pôsobiacemu kňazovi, Montsko Tiborovi, ktorý formoval nášho kaplána do 10 rokov jeho života a mal na neho veľký vplyv. Jeho príkladný obetavý kňazský život určite pomohol pri zrode nového kňazského povolania. "Škoda, že sme sa nemohli od neho ešte viac naučiť" poznamenal o dva roky skôr narodený rodák a spolubrat kňaz Juraj Zolcer. Po ukončení miestnej základnej školy išiel ďalej študovať na gymnázium do Šiah, kde mal dobrých spoluškolákov, ktorí vplývali na rast jeho povolania, a to najmä, keď ho predišli do kňazského seminára. Boli to spolužiak Pintér Miroslav a o rok starší Balga Zoltán. Po maturite nešiel hneď za Božím volaním, ako spomenutí spolužiaci, ale za volaním božskej vedy, čiže matematiky. Rok študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa Božie volanie ozvalo oveľa nájstojčivejšie a následne sa prihlásil do seminára. Po úspešnom prijatí rok študoval v Bratislave a ďalších 5 rokov v Badíne. Kňazskú vysviacku prijal vkladaním rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca v sobotu 15. júna 2013. Na druhý deň v nedeľu 16. júna v rodnej obci slúžil svoju prvú svätú omšu. Dva roky pôsobil ako kaplán v Banskej Bystrici-Katedrála a rok vo Farnosti Šahy. Do našej Farnosti Levice-mesto bol preložený dekrétom banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca k 1. júlu 2016.

   


 • Informácie

  Zoznam lektorov, žalmistov a organistov

  Beničiaková Viktória, Bilčíková Božena, Ing. Boledovič Milan, Ing. Ďurčať Mikuláš, Ing. Frajtová Miriam, Ing. Mgr. Karvašová Viera, MUDr. Kerniová Anna, Mgr. Lukáčová Vieroslava, Lehocký Ľubomír, Lehocká Anna, Mgr. Lüleiová Adela, Ing. Kuma Ján, Mgr. Kumová Eva, Mandrák Ján, Ing. Matľák Branislav, Mgr.Mäsiarová Ružena, Pástorová Eva, JUDr. Patay Peter, Plevková Ľubica, Spišáková Jozefína, Ing.Spišiak Norbert, Ing.Strákoš Richard, Šimeková Beáta, Švec František, Šutka Dušan,      Bc, Šutka Michal, Mgr. Tóthová Margita, Valent Peter

  Zoznam akolytov, mimoriadnych podávateľov svätého prijímania

  Ing. Behula Peter, Ing. Ďurčať Mikuláš, Ing. Kuma Ján, Ing. Mališ Ján, Mandrák Ján, Ing. Müller Péter,
  JUDr. Patay Peter, Ing. Strákoš Richard, Šnírer František,                     PhDr. Vincze Ladislav, OESSH