Farská pastoračná rada

O účasti kresťanských veriacich na aktivitách Cirkvi hovoria dokumenty
II. Vatikánskeho koncilu a zvlášť apoštolský list Christifideles laici.

Konkrétnou formou takejto spolupráce je pôsobenie farských pastoračných rád.

Pastoračná rada je poradný zbor veriacich farnosti,
ktorý má svoje oprávnenie v Kódexe kanonického práva (kán. 536)
a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, čo majú vo farnosti pastoračnú starostlivosť zo svojho úradu napomáhali duchovnú činnosť v Cirkvi".
Pastoračná rada sa venuje problematike vyučovania náboženstva a zastrešenia katechetických aktivít, pomoc rodinám s deťmi, pastorácia starých, príprava snúbencov, atď.

Ako je bohatá mnohosť Darov v Cirkvi,
tak má byť bohatá aj činnosť farského spoločenstva.


Členovia Farskej pastoračnej rady:

Mons. Ján Bednár, dekan
Mgr. Filip Gulai, kaplán
Mgr. Viliam Vlčko, výpomocný duchovný
Ing. Ján Kuma
Dušan Šutka
Ľubomír Lehocký
PhDr. Katarína Holbová
Mgr. Margita Tóthová
JUDr. Alexandet Ivkovič
Anna Ďurčaťová
Ing. Marta Fintová
Bc. Edita Kottrová
Ing. Richard Strákoš
Ing. Mikuláš Ďurčať
Mgr. Eva Kumová
Mgr. Ružena Mäsiarová
Ing. Mgr. Viera Karvašová
Alžbeta Kopřivová
Ing. Branislav Matľák, Ing. Peter Müller

Sekcie farskej pastoračnej rady:

Charitatívna sekcia

Anna Ďurčaťová
Bc. Edita Kottrová
Alžbeta Kopřivová
Ing. Marta Fintová
Emília Šnírerová, Júlia Hajnovičová

Katechetická sekcia

Ing. Mgr. Viera Karvašová
Mgr. Eva Viglašová, Zuzana Holečková

Liturgická sekcia

Ing. Richard Strákoš
Ing. Mikuláš Ďurčať
Mgr. Eva Kumová
PhDr. Ladislav Vincze
Ing. Peter Müller
Martin Paukovič
Klára Kišová, František Švec
Jozefína Spišáková
Eva Pástorová
Beáta Šimeková, Peter Valent,

Pracovná sekcia

Ing. Ján Kuma
Dušan Šutka
Ľubomír Lehocký
Jozef Kopernický
Ing. Zsolt Papp
Mária Šutková
Ľubomír Viglaš
Andrea Tordová, Ján Polyák

Propagačná sekcia

PhDr. Katarína Holbová
Mgr. Margita Tóthová
JUDr. Alexander Ivkovič,
Ing. Roman Karaffa

Alžbeta Kopřivová
PhDr. Ladislav Vincze
Ing. Peter Müller
Bc. Edita Kottrová
Ing. Magdaléna Paukovičová