Magyarul

tartalom
 • TÖRTÉNELEM

  A lévai római katolikus egyházközösség története

  Léva városának és a lévai római katolikus plébánia első írásos említése abban az 1156-ból származó okiratban található, mely arról szól, hogy Martirius esztergomi érsek Baratka községben Szent Márton tiszteletére templomot szentelt. A templomot Euzidin barsi főispán épitette, és egy egyházközösséget hozott létre, melyhez leányegyházként fíliaként hozzácsatolta „villa Leua - azaz Léva falut" és Vitk községeket is. Az új egyházközségnek földeket, miseruhákat és misekönyveket is ajándékozott. Baratka község a mai Léva délnyugati szélén feküdt (a Léva - Érsekújvár és Léva - Párkány vasútvonalak közötti ékben). Leua (Léva) település abban az időben Bars várának jobbágyfalva volt, és a mai Léva központjától keletre terült el, valahol a szőlőhegy lejtőjén, amit később Régi-Lévának vagy Ó-Lévának neveztek. A baratkai templom alapjait és a körülötte elterülő temetőt 1958 és 1960 között egy alapos régészeti ásatás tárta fel és dokumentálta.

  Az 1241-i évi tatárjárás pusztításától az akkori földvárrendszer nem tudta megvédeni Léva környékét sem, így IV. Béla király rendeletére kezdetét vette a kővárrendszer kiépítése. Ó-Léva környékén erre a legalkalmasabbnak az a meredek trachit szikla és azt övező mocsaras vidék kínálkozott, mely sziklára aztán a 13. század végén a ma már csak romjaiban látható lévai vár felépült. A vár biztonságában egy új település keletkezett, később városfallal lett körülvéve, mely települést, hogy megkülönböztessék Ó-Lévátóol, Új-, később Nagy-Lévának neveztek el. Ennek főutcájában az ún. Úri utcában ( a fő városkaput és a fő várkaput összekötő utca) bal oldalán középtájon már a 14. században ott állott a templom, mely Szent Lászlónak volt felszentelve. Új-Léva első írásos említése is egy egyházi vonatkozású okiratban található, mely 1332-ből való és a pápai tizedek összeírásával foglalkozik.

   

  A reformáció idejében a protestantizmus úgy elterjedt Léván, hogy az egyházi főhatóság egyik jelentése alapján lévai plébánia megszűnt létezni, s a XVI. század végén Léva vidékén csak Garamszőlősön volt katolikus plébánia.

  Majd megkezdődött az ellenreformáció kora. Ekkor Pázmány Péter érsekprímás 1624-ben jezsuitákat telepített le Lévára. Kétségtelenül a jezsuita atyáknak köszönhetően a katolikus egyház újra virágzásnak indult Léván, újraindult a plébánia működöse és a hitélet.

   

  1647-től a lévai római katolikus templomnak már új védőszentje van, a kor törökellenes harcainak közkedvelt védőszentje, Szent Mihály archangyal.

   

  1663-ban a törökök elfoglalták Lévát és 223 napig birtokolták. Ez idő alatt látogatta meg a Lévát és a várat Evlia Cselebi a híres török utazó, aki leírásában két templomot említ Léván, mely nagy valószínűséggel a lévai katolikusok és az evangélikusok templomai. A törökök mindettőt Léván való tartózkodásuk alatt dsámikká tették.

   

  A török Léváról való kiűzését követően a jezsuiták megszüntették lévai missziós telepüket és 1675-ben a szent ferencrendi minoriták telepedtek le Léván. Lévai rendházuk alapítója az új földesúr gróf Eszterházi Pál volt, aki ugyenebben az évben házat vásárolt részükre. A ferencesek további adományokból, majd 1862-ben saját vásárlás útján növelték telküket, s az így megnagyobodott telken azután felépítették rendházukat és 1720-ban a templomukat is, melynek vedőszentjének Szent Józsefet választották.

  1696. augusztus 18-án hatalmas tűzvész pusztított Léván, melynek áldozatául estek a lévai templomok és az iskolák is. 1698-ban a lévai polgársággal karöltve báró Jaklin Miklós újjáépítette a leégett katolikus templomot s megnagyobította azt, s kőtornyot is építtetett hozzá.

  1702-ben Jaklin Miklós hozzáfogott a kálvária hegy rendezéséhez is. Annak legmagasabb helyén egy kis kápolnát építetett, melyet 1821-ben Szegfű Ferenc plébános megnagyobbíttatott. Ugyanebben az időben épültek fel a stációk. Sajnos az 1945-ös események mint a kápolnát, mint a stációkat elpusztították.

  Jaklin báró templomrestaurálása után a templom még kétszer leégett. 1772. szeptember 2-án 245 ház is elhamvadt és 3 ember meghalt. Megolvadtak a harangok is.

  A következő tűznél 31 ház égett le. E tűz után a város fogadalmat tett szt. Flórián szobor felállítására, melyet 1777-ben csakugyan felépítettek. Ezután minden május 3-án, vagyis Flórián napján egyházi körmenet ment a szoborhoz (Ma a szobor a lévai múzeum kőtárában van, ugyanis azt 1978-ban eredeti helyéről egy éjszaka eltávolították).

  A ferencesek 1786-ig tartózkodtak Léván, mely idő alatt áldásos munkát fejtettek ki a városban és annak környékén. II. József parancsára azonban el kellett költözniük Léváról a nógrádmegyei Szécsénybe. Üresen maradt lévai rendházuk árverésre került, melyben Szentiványi királyi tanácsos feleségének, Bossányi Krisztínának közbenjárására a piarista rend 1814-ben rendházat alapított, majd 1815-ben ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a lévai piarista gimnázium, mely 1919-ig fejtette ki áldásos oktatató nevelő munkáját a városban.

  1786-ban a lévai uradalom új kegyura, herceg Eszterházi Miklós a lévai r.k. plébániatemplomot a mostani méreteiben 1 toronnyal újjáépítette, de 1808. július 24-én ismét leégett és a javítások után már csak csonkatoronnyal állt. A harangokat a templom mellett egy fából készült haranglábon helyezték el. Miután hosszú ideig nem volt anyagi fedezet az új torony felépítésére, lebontották a toronycsonkot, anyagából kikövezték az Úri utcát (mostani szt. Mihály utca). Az 1850-60-as években a városban mély vallásos élet folyt, amit az is bizonyít, hogy a Kohári utca több papot adott az egyháznak, mint  egész Bars vármegye.

  1880-ban alakult meg Léván a lévai kisdedóvó és leányiskola, a zárdaiskola, melyben a Páli Szent Vincéről nevezett szatmári irgalmas nővérek végezték áldásos oktatató nevelő munkájukat egészen 1945-ig.

  1891-ben Lakner Antal lévai plébános nyugalomba vonult, helyébe Báthy László későbbi prépost lépett, akinek nevéhez elévülhetetlen érdemek fűződnek.

  Az ő kezdeményezésére alakult meg a toronyépítő társulat, mely közadakozásból 1902-ben felépítette a két tornyot, toronyóorával. Ugyanebben az évben felkerült a két torony közé szt. László szobra. A volt lévai polgármester, Mészáros József családja 9000 forinttal támogatta a torony építését. Továbbá Báthy László lévai plébánoskodása idején éri el fénykorát a már említett lévai zárdaiskola, valamint építik fel a Lévai Katolikus Kör impozáns épületét.

  Az I. világháború alatt felső utasításra vittek el hadicélokra a plébániatemplom 5 harangjából hármat, a piaristák templomából mind a 3 harangot, de a kálváriai kápolna két kisebb harangját is. A plébánia templom harangjai csak 1926-ban lettek pótolva.

  1946-ban a piaristák volt kolostorába és a Tesitel rend költözött, akik rövid idő alatt a hívek segítségével felújították a Szent József templomot. De nem működhettek sokáig Léván, mert 1950 április 13 és 14-én az R-akció ( a férfi és női egyházi rendek felszámolására indított össz-szlovákiai pártállami akció) keretében a lévai szatmári irgalmas nővérekkel együtt elvitték, majd internálták őket. Az üresen maradt kolostorba oláh cigány családokat költöztettek, akik az épület állagát annyira megrontották, hogy 1982-83-ban kiköltöztették őket, annak veszélyes állapota miatt. Majd a kolostor egyes helységeit a Barsi Múzeum használta ideiglenes depozitként. Majd csak 1986-ban sikerült a kolostor legveszélyeztetettebb részeit megmenteni. Az épületben ma a lévai plébánia található. A Szent Mihály templom belseje 1991-ben lett felújítva. Ugyanebben az évben létesült a Rybniky lakótelepen Szent Vince egyházi alapiskola, majd később az egyházi gimnázium. 2001-ben készült el ugyancsak a Rybníky lakótelepen a Szent Lélek Templom, mely Procházka akkori plébános urunk kezdeményezését dícséri. A szép modern templom mellett pasztorációs központ van épülőben. 2007-ben alakult meg Léván a hívekből a Patrimonium servandi polgári társulás azzal a céllal, hogy az 1945 után tönkretett lévai kálváriát felújítása. Aktív tevékenységüknek köszönhetően 2008. utolsó vasárnapján az 1808. július 24-i tűzvész 200. évfordulóján az újra létesített lévai kálvária fel lett szentelve. További tevékenységük eredményeként 2010 júlisában a lévai kálvária kilátótornyába egy 7 m magas  fémkereszt került, mely a város egy újabb jellegzetessége.

   

  Forrás:

  Dr. Alt Ernő: Miről szólnak a lévai harangok, Garamvölgye 1992

  Világháló

 • ESEMÉNYEK

  2022. január 19.

  Ökumenikus istentisztelet a lévai Sz. Mihály plébániatemplomban

  ----------------------------------------------------------------------

  2021. november 27.

  Benčík Tibor lelkiatyánk adventi üzenete:

  Kedves lévai magyar katolikus hívek!

  A kialakult járványhelyzet miatt az idei Advent kezdetét sajnos nem élhetjük meg közösen, de mint lelkipásztorotok lélekben továbbra is Veletek vagyok! Napi imámba sok-sok szeretettel gondolok Rátok és kérem Kedves Mindannyiatokra a Jóisten áldását! Továbbá ezúton tájékoztatlak Benneteket, hogy a lévai imaszándékokat azok rendjében Deménden végzem.

   

  Kedves lévai magyar katolikus hívek!

  Az idei Advent mottójának a 33. zsoltár 20-21. versét választottam, mely így szól:

  „Az Úrra vár a mi szívünk, Őbenne minden örömünk!"

   

  Kedves lévai magyar katolikus hívek!

  A zsoltár szavai legyenek a vezérfonalunk az Adventben. Ne veszítsük el örömünket és reményünket, mert aki az Úrra építi az életét az soha nem fog csalatkozni. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Népünknek a szentségben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége! Erre kell törekednünk, ezt kell az elsődleges munkánknak tekinteni. A mi feladatunk az, hogy bűnvallomás, alázat, bűnbánat és komoly ima által eleget tegyünk azoknak a feltételeknek, amelyek nyomán Isten áldásaiban részesülhetünk. A megújulásra egyedül imára jövő válaszként számíthatunk, mert csak annak van Karácsonya, akinek Adventje is van. Ebben a kegyelmi adventi szent időben kívánok minden lévai és a Léva környéki magyar katolikus hívőnek nagyon sok kegyelmet, jó egészséget és Isten áldását.

  Imádságos szeretettel és tisztelettel:

  Tibor atya

   

  2021. november 3.

  A magyar nyelvű Mária, Mirjam Rádió első szentmise közvetítése a lévai Sz. Mihály plébániatemplomból

  ----------------------------------------------------------------------

  Magyar elsőáldozás

  ----------------------------------------------------------------------

  2019. december 22.

  A 46. számú Kittenberger Kálmán cserkészcsapat cserkészei idén is elhozták nekünk a Betlehemi Lángot

  ----------------------------------------------------------------------

  2019. július 29.

  XI. lévai kálváriai közös szentmise

  Lévai kálváriai ünnepi szentmise a lévai plébániák szlovák és magyar híveinek, a helyi Kálvária felújításának és felszentelésének 11. évfordulója alkalmából. A szentmisét Daniel Markovič Sebechleby-i plébános úr mutatta be Benčík Tibor, deméndi plébános úr, a lévai magyar hívek lelkiatyja koncelebrálása mellett.

  ----------------------------------------------------------------------

  2019. június 22.

  Dr. Kucsera Ferenc Emlékmise

  A szentmisét Mohos Gábor budapest-esztergomi segédpüspök atya mutatta be Blanckenstein György szentendrei plébános úr, Bacsa Dávid szentendrei káplán úr és Benčík Tibor deméndi plébános úr, a lévai magyar hívek lekiatyja koncelebrálása mellett.

  ----------------------------------------------------------------------
  2019. május 12.

  Magyar elsőáldozás

  ----------------------------------------------------------------------

  2019. április 14.

  Virágvasárnap Léván

  ----------------------------------------------------------------------
  2018. december 23.

   

  A 46. számú Kittenberger Kálmán cserkészcsapat cserkészei idén is elhozták nekünk a Betlehemi Lángot

  ----------------------------------------------------------------------

  2018. július 1.

  Benčík Tibor új lelkiatyánk fogadása

  ----------------------------------------------------------------------

  2018. június 29.

  Gyurász Pál lelkiatyánk búcsúztatása

  ----------------------------------------------------------------------

  2018. május 26.

  Magyar bérmálás

  ----------------------------------------------------------------------
  2018. május 13.

   

  Magyar elsőáldozás

  ----------------------------------------------------------------------

  2017. december 24.

  A 46. számú Kittenberger Kálmán cserkészcsapat cserkészei idén is elhozták nekünk a Betlehemi Lángot

  ----------------------------------------------------------------------

  2017. április 14.

  Nagypénteki Keresztút a lévai Kálvárián Gyurász Pál lelkiatyánk vezetésével

  ----------------------------------------------------------------------

  2017. április 2.

  Isten éltesse plébános urunkat!

  ----------------------------------------------------------------------

  2017. március 19.

  Magyar nyelvű keresztút a lévai Kálvárián

  ----------------------------------------------------------------------

  2017. január 8.

  A Jóisten éltesse sokáig Lelkiatyánkat születésnapja alkalmából!

  ----------------------------------------------------------------------

  2016. december 18.

  A 46. számú Kittenberger Kálmán Cserkészcsapat cserkészei idén is elhozták nekünk a Betlehemi Lángot

  ----------------------------------------------------------------------

  2016. december 5.

  Szent Miklós ellátogatott a gyermekekhez

  ----------------------------------------------------------------------

  2016. július 4.

  Pillanatképek Gyurász Pál új lelkiatyánk fogadásáról

  ----------------------------------------------------------------------

  2016. július 3.

  Pillanatképek Tóth Péter lelkiatyánk búcsúztatásáról

  ----------------------------------------------------------------------

  2016. június 25.

  Pillanatképek az idei bérmálásról

  ----------------------------------------------------------------------

  2016. május 8.

  Pillanatképek az idei elsőáldozásról

  ----------------------------------------------------------------------

  2016. április 3.

  A Jóisten éltesse sokáig esperes-plébános urat születésnapja alkalmából!

  ----------------------------------------------------------------------

  2016. március 12.

   

  Képes beszámoló a lévai magyar hívek húsvéti keresztútjáról

  ----------------------------------------------------------------------
  2016. február 7.

   

  A Jóisten éltesse sokáig lelkiatyánkat születésnapja alkalmából!

  ----------------------------------------------------------------------

  2015. december 20.

   

  A 46. számú Kittenberger Kálmán Cserkészcsapat cserkészei terjesztették a a Betlehemi Lángot a délelőtti magyar nyelvű szentmisén

  ----------------------------------------------------------------------

  2015. december 6.

  Szent Miklós járt a gyerekeknél
  ----------------------------------------
  Képes beszámoló a Lévai Piarista Gimnázium 200. évfordulója alkalmából bemutatott piarista emlékmiséről. A szentmise főcelebránsa Dr. Nemes György váci piarista lelkiatya volt.

   

  Képes beszámoló Demeter Rajmund újmisés lelkiatya első magyar nyelvű szentmiséjéről

   

  Képes beszámoló Tóth Péter lelkiatyánk születésnapi felköszöntéséről

   

  Képes beszámoló a 2015. május 17-i elsőáldozásról

   

  Képes beszámoló Bíróczi István aranymisés nagykéri esperes plébános 2015. április 26-i vasárnapi szentmiséjéről
  Bíróczi István lelkiatya a lévai elsőáldozókkal 1967-ben
  Bíróczi István lelkiatya az általa vezetett gyeremekkórussal 1966-ban

   

  Képes beszámoló a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa 2015. április 12-i koncertjéről a vasárnapi szentmisén

   

  Képes beszámoló lévai magyar hívek 2015. március 21-i keresztúti ájtatosságáról

   

  2015. február 8.

  Isten éltesse esperes urunkat!

   

  A vasárnap délelőtti magyar nyelvű szentmisén köszöntöttük fel lelkiatyánkat 80. születésnapja alkalmából.

  ----------------------------------------------------------------------


  2014. december 21.

  A 46. számú Kittenberger Kálmán Cserkészcsapat és a palásti cserkészek a Betlehemi Lángot terjesztették a délelőtti magyar nyelvű szentmisén

  ----------------------------------------------------------------------

  2014. december 5.

  Szent Miklós járt a gyerekeknél

   

  ----------------------------------------
  Isten éltesse, lelkiatyánkat!
  2014. június 15.
  Pillanatképek káplán urunk születésnapi felköszöntéséről

   

  ----------------------------------------
  Bérmálás
  2014. június 7.
  a lévai Szent Mihály templom szombat délelőtti szentmiséje
  ----------------------------------------
  Pillanatképek a 2014. május 25-i elsőáldozásról a lévai Szent Mihály plébániatemplomban
  ------------------------------------------
  Pillanatképek a Hétfájdalmú Szűzanya éve alkalmából e lévai és Léva környéki magyar hívek sasvári zarándoklatáról, melyen Ján Bednár plébános urunk és Tóth Péter lelkiatyánk vezetésével vettünk részt.
  --------------------------------
  A lévai plébániahivatal
  Ján Bednár plébános úr vezetésével hívja
  a kedves híveket
  a magyar nemzetiségű hívek zarándoklatára
  2014. május 1-jén Sasvárra,
  közös autóbusszal az alábbi részletes programmal:
  Részvételi díj: :
  44 jelentkező esetén 10 Eur személyenként. :
  Jelentkezni lehet a 631 43 57-es telefonszámon Müller Péternél 19:00 után, s részvételi díjat is nála lehet befizetni a vasárnapi szentmisék alkalmával vagy Müller Évánál az Aesculap gyógyszertárban.

  INDULÁS: 2014. május 1-jén, csütörtökön:
  6:00-kor a LIDL-vel szembeni parkolóból.
  ---------------------------------
  Isten éltesse plébános úr!
  2014. április 6-én, vasárnap a lévai magyar hívek a Szent Mihály-plénániatemplom délelőtti szentmiséje kezdetén köszöntötték fel Ján Bednár plébános urat 60. születésnapja alkalmából.
  -----------------------------------------------------
  Képes beszámoló a 2014. március 22-i keresztúti ájtatosságról
  -------------------------------------------------------------------
  2014. február 9-én, vasárnap a lévai magyar hívek a Szent Mihály templom délelőtti szentmiséjének végén köszöntötték fel lelkiatyájukat.
  -------------------------------------------------------------------
  Az Ökumenikus Imahét eseményei

  A 2014. január 19-tól 26-ig tartó hét a több mint 100 éves hagyományokra visszatekintő Ökumenikus Imahét volt. Az imahét témáját idén a kanadai keresztények állították össze, Szent Pál levele: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” 1Kor 1,1-17 alapján. Az ézévi imahét keretében 2014. január 20-án, csütörtökön Léván közös istentiszteletet mutatott be Kassai Gyula tiszteletes úr és Tóth Péter káplán úr a lévai református templomban. Mindketten a Krisztus hívők egységét hangoztatták, hisz a keresztény egyházak tagjai mind Krisztus gyermekei. Kassai tiszteletes úr ezért az egységét imádkozott az istentisztelet elején és végén is. Tóth Péter szentbeszédében azt fejtegette, hogy a közösségek közötti közeledés és azok egysége egyéneken keresztül vezet. Mindannyiunkat biztatott, hogy naponta imádkozzunk ezért az egységért, s hogy mindennapi cselekedeteinkkel járuljunk hozzá a keresztény hívők Jézus Krisztusban való egymásra találásában. Majd Tóth Péter káplán úr a január 26-i a lévai plébániatemplomban megtartott vasárnapi szentmiséjét is az ökuméniának szentelte. Tartalmas szentbeszédében rámutatott, hogy az emberek közös étkezése is egy megnyilvánulási formája a közösségnek, úgy ahogy a szentáldozás vagy az úrvacsora is egyházainknak. Útravalóként többször idézte Krisztus urunk szavait az utolsó vacsoráról: "Legyetek mindnyájan egyek!" A szentmise végén külön köszönetét fejezte ki azoknak a híveknek, akik részt vettek a csütörtöki közös ökumenikus istentiszteleten a lévai református templomban.

  Képes beszámoló a betlehemi láng Lévára érkezéséről a 2013. december 22-i magyar nyelvű szentmisén
 • GONDOLATOK

  Minden kedves olvasónknak,

  Balogh Miklós: „Húsvét reggelén” című versének
  részletével kívánunk kegyelemteljes húsvéti ünnepeket:

  Zengjen ma hangos hálaének
  A mindenség nagy Istenének!.
  Ünneplő lelkünk égbe szállva,
  Olvadjon össze hő imába.
  Ég, föld derüljön fel ragyogva:
  Feltámadott! Feltámadott!


  -----------------------------------------------------------------------

  Minden kedves olvasónknak,
  Wass Albert csodaszép verssoraival
  kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket:


  Karácsony készül, emberek!
  Szépek és tiszták legyetek!
  Súroljátok föl lelketek,
  csillogtassátok kedvetek,
  legyetek újra gyermekek,
  hogy emberek lehessetek!

  -----------------------------------------------------------------------

   

  Minden kedves olvasónknak,

  Csobolya József: "Csak egy út" című versének
  részletével kívánunk kegyelemteljes húsvéti ünnepeket:

  Kettőezer évvel ezelõtt régen,
  Megtörte az utat néked és nékem.
  Kereszt halálával bebizonyította,
  Hogy mennyire szeret, - éltét értünk adta.

  Nincs már mitõl félni, nincsen akadály,
  Csak hinni kell Benne, elfogadtad már?
  Kövessük Õt önként, mindent félre téve,
  Csak így juthatunk az örök üdvösségre!

  -----------------------------------------------------------------------

   

   

  Minden kedves olvasónknak,
  az alábbi szép karácsonyi énekünkkel kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új estendőt:

  Fel nagy örömre! ma született,
  Aki után a föld epedett.
  Mária karján égi a fény,
  Isteni Kisded Szűznek ölén.
  Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
  Nézd csak örömmel Istenedet.


  Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
  Bársonyos ágya nincs neki itt.
  Csak ez a szalma, koldusi hely,
  Rá meleget a marha lehel.
  Egyszerű pásztor, térdeden állj!
  Mert ez az égi s földi király.

  -----------------------------------------------------------------------

   

   

  Minden kedves olvasónknak,
  az alábbi húsvéti köszöntővel
  kívánunk kegyelemteljes húsvéti ünnepeket:

  Mély gyászba borult az egész természet
  Midőn Krisztus urunk keresztfán szenvedett.
  Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok,
  Sírtak mindenféle teremtett állatok.
  De harmadnap múlva megnyílt az ég szája,
  Kilépett belőle az egek királya.
  Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás,
  Hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás.
  Szívemből kívánom!

  -----------------------------------------------------------------------

  Minden kedves olvasónknak,
  szép karácsonyi énekünk
  gondolataival és Gyürky Tamara 4. osztályos tanuló szép karácsonyi rajzával kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket!


  Leszállt az ég dicső Királya közénk az üdvnek hajnalán,
  Jászolban fekszik rongy ruhában, ki mennyet s földet alkotá.
  Légy üdvözölve szép karácsony, mely földre hoztad az eget,
  Ím elmúlik a bűnnek éjje, mert te az üdvöt hirdeted!  -----------------------------------------------------------------------

   

  Minden kedves olvasónknak,
  Reviczky Gyula: "Pilátus előtt (Munkácsy képe)"
  című versével 
  kívánunk kegyelemteljes húsvéti ünnepeket:

  Állok merengve, hosszan, áhitattal:
  Ez ő! Ilyen volt! Igy képzeltem én;
  Álmomban éjjel, elmélkedve nappal
  Kerestem arczát; végre föllelém.
  Mit a halandó gyönge ismerettel,
  Töprengve, könyvekből meg nem tanúl:
  Az a te nagy lelkedbe rejtezett el,
  Lángelméd érzi öntudatlanúl.

  Az örök eszmét sejtem itt, e vásznon,
  S világrendünk hány bús kérdőjelét!
  A két kezet, mely áld, kötözve látom,
  Hallom a csőcselek »feszítsd meg«-ét.
  És hallom azt is, százszor hangosabban,
  De nem a trón, a vádlott hirdeti,
  Hogy a mi nem veszendő, halhatatlan:
  Halandó ember meg nem ölheti!

  Nincs a ki védje, nincsen pártfogója,
  Vérét szomjazzák a zsidó papok.
  Jósképpel áll; azt olvasom le róla:
  »Feszítsetek föl! Én meg nem halok!«
  Nézzétek őt! Két keze megkötözve.
  A nép üvölt: »Feszítsd, feszítsd meg őt!«
  Megszánja asszony, mégsem ő a gyönge.
  Leborulok ily óriás előtt.

  Oly szelíd, alázatos, lemondó, -
  Ő az erény, igazság mártira.
  S oly büszke, hajthatatlan, égbe rontó:
  Ez ő! a Messiás, isten fia!
  Pilátus tétovázik... Nincs segítség!
  Látom, hogy el fogják veszíteni.
  De érzem: kikel sírjábul ismét...
  Meghal, mert ember; él, mert isteni.

  -----------------------------------------------------------------------

  Minden kedves olvasónknak,
  szép karácsonyi énekünk
  gondolataival és Sál Éva 3. osztályos tanuló díjnyertes karácsonyi rajzával kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket!


  „Szűz Anya kincse nagy Égi Király,
  Ki ma az égből a földre leszállt.
  Csillagos égi honát feledé,
  Hogy legyen így csak az embereké.
  Légy a mi kincsünk és örömünk
  Jézusunk, Jézusunk üdvözölünk!“


  Zendül az égben az angyali kar,
  Egyesül emberek ajkaival.
  Tiszteletére a mennybélinek,
  S a jó akaratú embereknek.
  Légy a mi kincsünk és örömünk
  Jézusunk, Jézusunk üdvözölünk!“


  Pásztori kar virraszt a legelőn,
  Hallja a szózatot szívepedőt.
  Készül az útra s kitárja mi van ,
  Jézusunk pásztor ajándékiba,
  Légy a mi kincsünk és örömünk
  Jézusunk, Jézusunk üdvözölünk!“


  -----------------------------------------------------------------------

   

  Minden kedves olvasónknak,
  Reviczky Gyula: "Pilátus előtt (Munkácsy képe)"
  című versének
  részletével kívánunk kegyelemteljes húsvéti ünnepeket:

  „…Az örök eszmét sejtem itt, e vásznon
  s világrendünk hány bús kérdőjelét!
  A két kezet, mely áld, kötözve látom,
  Hallom a csőcselék „feszítsd meg”-ét.
  És hallom azt is, százszor hangosabban,
  De nem a trón, a vádlott hirdeti,
  Hogy ami nem veszendő, halhatatlan:
  Halandó ember meg nem ölheti!...”

  -----------------------------------------------------------------------

  Minden kedves olvasónknak,
  Wass Albert csodaszép verssoraival
  kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket:


  Karácsony készűl, emberek!
  Szépek és tiszták legyetek!
  Súroljátok föl lelketek,
  csillogtassátok kedvetek,
  legyetek ujra gyermekek,
  hogy emberek lehessetek!

  -----------------------------------------------------------------------

   

  Minden kedves olvasónknak,
  Csobolya József: "Csak egy út" című versének
  részletével kívánunk kegyelemteljes húsvéti ünnepeket:

  Kettőezer évvel ezelõtt régen,
  Megtörte az utat néked és nékem.
  Kereszt halálával bebizonyította,
  Hogy mennyire szeret, - éltét értünk adta.

  Nincs már mitõl félni, nincsen akadály,
  Csak hinni kell Benne, elfogadtad már?
  Kövessük Õt önként, mindent félre téve,
  Csak így juthatunk az örök üdvösségre!

  -----------------------------------------------------------------------

  2013. március - a hónap gondolata

  Amikor egy anyának a jó Isten sok gyermeket ad, ez azt jelenti, hogy méltónak ítéli azok nevelésre. Ez Isten részéről a bizalom jele.
  (Vianney Szent János)
  -----------------------------------------------------------------------

   

  2013. február - a hónap gondolata

  Dolgozzunk, gyermekeim, dolgozzunk! Eljön a nap, amikor úgy találjuk, hogy semmi sem volt túl sok a mennyországért.
  (Vianney Szent János)
  -----------------------------------------------------------------------

   

  2013. január - a hónap gondolata

  Sokan szomorkodnak és kérdezik: mit kell tennünk, hogy embertársainkat megjavítsuk? A feleletet megtalálhatjuk az evangéliumban: szeretni kell őket akkor is, ha nem méltók rá.
  (Vianney Szent János)
  -----------------------------------------------------------------------

   

  Minden kedves olvasónknak, Gárdonyi Géza versével,
  mára már közismertté vált karácsonyi énekkel,
  kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket:

  Gárdonyi Géza:
  Fel nagy örömre!

  Fel nagy örömre! ma született,
  Aki után a föld epedett.
  Mária karján égi a fény,
  Isteni Kisded Szűznek ölén.
  Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
  Nézd csak örömmel Istenedet.

  Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
  Bársonyos ágya nincs neki itt.
  Csak ez a szalma, koldusi hely,
  Rá meleget a marha lehel.
  Egyszerű pásztor, térdeden állj!
  Mert ez az égi s földi király.

  Glória zeng Betlehem mezején,
  Éjet elűzi mennyei fény;
  Angyali rendek hirdetik őt,
  Az egyedül szent Üdvözítőt.
  Egyszerű pásztor, arcra borulj,
  Lélekben éledj és megújulj!
  -----------------------------------------------------------------------

  Agh Tihamér:
  Adventkor

  Ködös hajnal – órák, tejszínű reggelek,
  a földön sárguló, elkínzott levelek.
  Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
  sugárnyalábja felhőtlen megakad.

  Az ősz lassan lépked, majd télbe borul
  és ahogy megvirrad, be is alkonyul…
  Este tompa fények remegnek az utcán,
  megtörnek a tócsák fodródozó foltján.

  De a hétköznapok bágyadt szürkesége
  nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
  Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
  Ránk köszöntött advent,
  boldog Jézus – várás…
  -----------------------------------------------------------------------

  2012. november - a hónap gondolata

  Miatyánk Isten, Mindeneknek Atyja,
  kihez hajlunk, mint fű a Nap felé,
  az én szívem kétség nem szorongatja,
  midőn indulok végórám felé.
  A halál nékem nem fekete börtön,
  nem fázaló, nem is rút semmiképpen:
  egy ajtó bezárult itt lenn a földön,
  s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen -
  ez a halál.
  (Gárdonyi Géza) .
  -----------------------------------------------------------------------

   

  2012. október - a hónap gondolata

  Nem a sok gondolkodás viszi előre az embert,
  hanem a nagy szeretet.
  (Avilai Szent Teréz)
  -----------------------------------------------------------------------

   

   

  2012. szeptember - a hónap gondolata

  Sem ima, sem áldozat nem ér semmit Isten előtt
  ha nem kíséri szeretet.
  (Páli Szent Vince)
  -----------------------------------------------------------------------

   

  2012. augusztus - a hónap gondolata

  Ha Isten Mária által akart közeledni az emberiséghez,
  mi ne akarjunk nélküle közeledni Istenhez !
  -----------------------------------------------------------------------

  2012. július - a hónap gondolata

  Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli.

  (Bosco Szt. János)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  2012. június - a hónap gondolata

  Szeretni ellenségeinket: az egyetlen mód, hogy egyetlen ellenség se maradjon a földön.

  (Papini)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  2012. május - a hónap gondolata

  Isten olyan mértékben adja a segítségét, amennyire bizalommal kérjük.

  (Sziénai Szt. Katalin)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Minden kedves olvasónknak, az alábbi szép köszöntővel kívánunk kegyelemteljes húsvéti ünnepket:

  HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ

  Mély gyászba borult az egész természet,
  Midőn Krisztus urunk a keresztfán szenvedett.
  Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok,
  Sírtak mindenféle teremtett állatok.
  De harmadnap múlva megnyílt az ég szája,
  Kilépett belőle az egek királya.
  Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás,
  Hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás.
  Szívemből kívánom!

  -----------------------------------------------------------------------

   

  2012. március - a hónap gondolata

  Ne azt reméld, hogy Isten megkímél a szenvedéstől,
  hanem azt, hogy erőt ad hozzá !
  -----------------------------------------------------------------------

   

  2012. február - a hónap gondolata

  Ha a rossz ember igazságtalanságától szenvedsz:
  bocsáss meg neki, hogy ne legyetek rosszak mind a ketten!

  (Szent Ágoston)
  -----------------------------------------------------------------------

   

  Minden kedves olvasónknak, az alábbi szép köszöntővel kívánunk a jó Istentől áldott kegyelmewkben gazdag békés, boldog új esztendőt:

  Újévi köszöntő

  Eljövendő,
  Új esztendő,
  Meg fog újulni !
  Boldogsággal,
  Újulással,
  Fel fog virulni!
  Szerencsében
  Reménységben
  Bodogan éljetek !
  Holnap reggel
  Újult kedvvel,
  Jóra ébredjetek !

  ( Népköltés )
  -----------------------------------------------------------------------

  Minden kedves olvasónknak, Magyar Ari csodaszép verssoraival kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepket:


  Az áldás mint puha hópehely,
  lehullván a földre, megnyugvást nyer.
  Karácsonykor lelked búját borítsa el
  és bánatod édes öröm váltsa fel.

  Bizakodóan nézz most az égre fel,
  tudd az utat, amerre menned kell.
  Sugározz békét, megértést, szeretetet,
  hogy minél többen tartsanak veled.


  -----------------------------------------------------------------------

  2011. szeptember - a hónap gondolata

  Sem ima, sem áldozat nem ér semmit Isten előtt,
  ha nem kíséri szeretet.
  (Páli Szent Vince)
  -----------------------------------------------------------------------

   

  2011. augusztus - a hónap gondolata

  Isten ismeri a tegnapot,
  Add neki a mai napot -
  és Ő gondoskodik a holnapról is !

  -----------------------------------------------------------------------

   

  2011. július - a hónap gondolata

  Ha Istennek minden jótettét megköszönnénk,
  nem maradna időnk a panaszkodásra.
  (Angelus Silesius)
  -----------------------------------------------------------------------

   

  2011. június - a hónap gondolata

  Az elő ember Isten legnagyobb dicsérete.
  (Szent Iréneusz)
  -----------------------------------------------------------------------

   

  2011. május - a hónap gondolata

  A szerető lélek a világ egy parányi napja,
  amely Istent sugározza.
  (Chiara Lubich).
  -----------------------------------------------------------------------

   

  Minden kedves olvasónknak, Tollas Tibor szép versével kívánunk kegyelemteljes húsvéti ünnepeket !

  Tollas Tibor:

  Hozsanna húsvét

  Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
  Sziklasírodból föltámadtál
  És csodát műveltél megint.
  Puszta földünk virággá ébred,
  Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
  Jézus, naparcod rám tekint.

  Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
  Bénák, betegek gyógyítója
  Fénypallósodtól a halál
  Sötét szárnyával éjbe rebben,
  Szétáradsz bennem győzhetetlen,
  Romlandó testem talpra áll!

  S futnék a fénynél sebesebben,
  Húsvét tüzét a holt lelkekben
  Gyújtani elvesző úton.
  Hírül adni a beteg, fáradt
  Társaknak újuló csodádat. -
  Hozsanna Néked Jézusom!

  -----------------------------------------------------------------------

   

  2011. március - a hónap gondolata

  Reggel tűzz ki határozott célt,
  este vizsgáld meg lelkiismeretedet
  milyen voltál ma, mit ért,
  amit szóltál, tettél, gondoltál.
  -----------------------------------------------------------------------

   

  2011. február - a hónap gondolata

  A vallás párbeszéd Istennel. A legmegrázóbb párbeszéd, amelyet Istennel lehet folytatni: bűneink bánatos bevallása - és a legszemélyesebb isteni válasz: a bűn megbocsátása. Készüljünk fel becsületesen, igazán bánatos szívvel e párbeszédre. (Karl Rahner)
  -----------------------------------------------------------------------

  Minden kedves olvasónknak, az alábbi verssel kívánunk a jó Istentől megáldott békés, boldog új esztendőt !

  Bódás János:

  Újévi fohász

  Ha jövendőbe nézünk,

  hol aggódunk, hol remélünk,

  Bárhogy küzd is kezünk agyunk,

  magunk ura nem mi vagyunk

  Tiéd Urunk sorsunk, hazánk ...

  - Isten békéje, szállj le ránk.

  Kik békéről beszélnek,

  egymástól még ők is félnek.

  Olajág van jobb kezükben,

  - van-e bizalom szívükben ?

  Nagy enyhülést vár a világ !

  - Isten békéje, szállj le ránk.

  Hozz nyugalmas munkát, álmot

  Nagy országok s kis családok

  éljenek bátor reményben ...

  Se a földön, se az égen

  ne villanjon pokoli láng !

  - Isten békéje, szállj le ránk.

  Hullámozzon mindenfele

  vetések arany tengere,

  hol dalos madarak szállnak.

  Réten, kertben, erdőn, s házak,

  ablakában nyíljon virág.

  - Isten békéje, szállj le ránk..

  Őrizd meg házainkat,

  a fát, mely gyümölcsöt ringat.

  Mind, amink van, maradjon ép.

  Se ember, se osztály, se nép,

  máséra ne legyenk falánk.

  - Isten békéje, szállj le ránk.

  Házak gombaként nőjjenek,

  anyák reménnyel szüljenek.

  Szarvas fial, madár ha költ,

  tartsa el mind bőven a föld.

  Ne legyen határ vaspalánk,

  - Isten békéje, szállj le ránk.

  Őrizd, vezesd a népeket,

  ismerjék meg kegyelmedet,

  a dús földön, tiszta ég alatt

  követve Te szent Fiadat

  szálljon Hozzád hálaimánk

  -Isten békéje, szállj le ránk.

  -----------------------------------------------------------------------

  Minden kedves olvasónknak, Wass Albert csodaszép verssoraival  kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket !

  "Karácsony készül, emberek!

  Szépek és tiszták legyetek!

  Súroljátok föl lelketek,

  csillogtassátok kedvetek,

  legyetek újra gyermekek,

  hogy emberek lehessetek!"

  -----------------------------------------------------------------------

  2010. november - a hónap gondolata

  A halottak napja a remény ünnepe. Az öröklét beszédes üzenete a mulandónak: virrassz és remélj! Szent Páltól tudjuk, hogy a „ remény nem csal meg minket". Isten sokszor próbára teszi türelmünket, kitartásunkat. Közben szavával, kegyelmével segít is, hogy ne veszítsük el a reményt. A keresztény ember egyik ismérve kell hogy legyen a „ reménykedni tudás". A remény azért nem csalhat meg minket, mert maga Isten ültette a szívünkbe. Ő maga akarja, hogy higgyünk az örök életben, mert csak így tud minket meghívni országába.

   

  -----------------------------------------------------------------------

  2010. október - a hónap gondolata

  Szent Efrém imája:

  Urunk! Titokzatosan igazgatsz mindenütt, és mindenhol el vagy rejtve. Jelen vagy a magasban és a magasság nem érez téged. Ott vagy a mélységben, és az nem fogja körül lényedet. Közel vagy és mégis távol. Ki ér el hozzád?   kutató lélek minden érzésével sem képes erre. Csak a hit közelít meg téged  csak a szeretet, csak az imádság.

  -----------------------------------------------------------------------

  2010. szeptember - a hónap gondolata

  100 évvel ezelőtt, 1910. augusztus 26-án született Boldog Kalkuttai Teréz anya

  Emlékezzünk Reá!

  Teréz Anya

  Az élet himnusza

  Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan

  Az élet szép - csodáld meg!

  Az élet boldogság - ízleld!

  Az élet álom- tedd valósággá!

  Az élet kihívás - fogadd el!

  Az élet kötelesség - teljesítsd!

  Az élet játék - játszd!

  Az élet vagyon - használd fel!

  Az élet szeretet - add át magad!

  Az élet titok - fejtsd meg!

  Az élet ígéret - teljesítsd!

  Az élet szomorúság - győzd le!

  Az élet dal - énekeld!

  Az élet küzdelem - harcold meg!

  Az élet kaland - vállad!

  Az élet jutalom - érdemeld ki!

  Az élet élet - éljed!

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  2010. augusztus - a hónap gondolata

  Isten az Ő Fiát nemcsak útjelzőül állította, hanem Ő maga az Út. Így biztosan haladhatunk.

  ( Szent Ágoston)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  2010. július - a hónap gondolata

  Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli.

  (Bosco Szt. János)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  2010. június - a hónap gondolata

  Szeretni ellenségeinket: az egyetlen mód, hogy egyetlen ellenség se maradjon a földön.

  (Papini)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  2010. május - a hónap gondolata

  Isten olyan mértékben adja a segítségét, amennyire bizalommal kérjük.

  (Sziénai Szt. Katalin)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Minden kedves olvasónknak, az alábbi gondolatokkal  kívánunk kegyelemteljes húsvéti ünnepeket !

  Húsvéti köszöntő

  Mély gyászba borult az egész természet

  Midőn Krisztus urunk keresztfán szenvedett.

  Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok,

  Sírtak mindenféle teremtett állatok.

  De harmadnap múlva megnyílt az ég szája,

  Kilépett belőle az egek királya.

  Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás,

  Hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás.

  Szívemből kívánom!

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Minden kedves olvasónknak, az alábbi gondolatokkal  kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket !

  Adventi gondolatok

  Minden advent KEGYELEM:

  Vétkem jóvátehetem!

  Minden advent VIGALOM:

  Isten Úr a Viharon!

  Minden advent ÉRKEZÉS:

  Átölel egy drága kéz!

  Minden advent ALKALOM:

  Győzhetsz saját magadon!

  Minden advent ÍTÉLET:

  Így kellene - s így élek!

  Minden advent REMEGÉS:

  Isten felé epedés!

  Minden advent IMA IS:

  Uram, fogadj be ma is!

  Emőd Tamás

  Karácsonyi ének

   

  Szánd meg Uram Isten
  A sírót, a kérőt,
  Adj egy karácsonyfát,
  Egy egekig érőt.

  Minden tűlevelét
  Rakd meg ezer jóval:
  Mazsolával, fánkkal,
  Mannával, dióval.

  Minden ágabogát
  Tetejesen rakd meg,
  A kalácsot, kolbászt,
  Sonkát se tagadd meg.

  Agass pár millió
  öltönykét is rája,
  Meg vagy száz magazin
  Kis topánt alája.

  Agass valamit rá
  Kicsinek és nagynak:
  Subát a szegénynek,
  szívet a gazdagnak.

  Gyűjtsd alá a Népnek
  Apraját és nagyját,
  Aztán Uram Isten
  Rázd meg azt a nagy fát ...

  -----------------------------------------------------------------------------------------------