Hlavná stránka

Apr 9, 2021

Nedeľa Božieho milosrdenstva 11. apríla


HODINA MILOSRDENSTVA


Kategória: Novinky
Publikované: gitka

Ježišu, dôverujem ti!

"Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho Srdca ako zdroj milosrdenstva pre nás, dôverujeme ti"(3x). „O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovolím ti preniknúť do svojho smrteľného smútku“(Den., 1320).

Milosrdný Pane! V hodine tvojho zomierania tma zahalila celú zem. Okolo tretej popoludní si zvolal mocným hlasom: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Tvoja osamelosť a opustenosťnajbolestnejšou časťou obety, ktorú si ponúkol Božej spravodlivosti za naše hriechy. Tie ťa nielenže pribili na hanebné drevo kríža, ale spôsobili aj nepredstaviteľné duševné muky. Tvoje volanie vo chvíli najväčšieho utrpenia upriamuje náš zrak na drámu a osamelosť človeka, ktorý sa ťažkým hriechom vzďaľuje od Otca. Preto pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme: Pošli Ducha Svätého, aby usvedčil svet z hriechu a jeho tragických následkov pre človeka.     A nás, čo zotrvávame v jednote s tebou, nech tvoj Duch utvrdzuje v tom, že sme Božie deti a že môžeme spolu       s tebou volať k Bohu: „Abba! Otče!

Pane Ježišu, pred 90 rokmi, 22. februára 1931, si zjavil sestre Faustíne obraz svojho milosrdenstva. Hneď po tejto udalosti si jej po prvýkrát povedal, že túžiš, aby na prvú nedeľu po Veľkej noci bol sviatok milosrdenstva. Dnes ho slávime v celej Cirkvi. V tomto roku si pripomíname aj 40. výročie prvého vydania Denníčka sv. sestry Faustíny.       V ňom na tvoju prosbu napísala posolstvo milosrdenstva, s ktorým si ju poslal do celého sveta. Preto ťa chceme chváliť v tento deň a v túto hodinu. Chceme ďakovať za tieto veľké dary a citátmi z Denníčka oslavovať tvoje milosrdenstvo.

Ó, Bože, ako hojne je rozliate tvoje milosrdenstvo a to všetko si učinil pre človeka. Ako veľmi musíš milovať človeka, keď tvoja láska je voči nemu taká činorodá. Stvoriteľ môj a Pán, všade vidím stopy tvojej ruky a pečať tvojho milosrdenstva, ktoré obklopuje všetko, čo je stvorené“(Den., 1749).

Ďakujeme ti, Pane, za tvoju lásku zjavenú v nádhere stvoreného sveta. Toto všetko si urobil pre človeka. Buď zvelebený, Pane. Spievame:Zvelebujeme ťa, oslavujeme ťa, milosrdný Bože.

Pane, „ty si vo svojom milosrdenstve ráčil povolať z ničoty k bytiu ľudstvo a štedro si ho obdaroval prirodzenosťou a milosťou. (...) Obdarúvaš nás svojou milosťou jedine preto, že si dobrý a plný lásky. Vôbec si nás nepotreboval k svojmu šťastiu, ale ty, Pane, chceš sa podeliť o svoje šťastie s nami“ (Den., 1743). Ďakujeme ti, Pane, za dar stvorenia človeka na tvoj obraz a podobu. Urobil si ho o niečo menším od anjelov a povolal si ho k životu              v priateľstve s tebou.

Spievame:Zvelebujeme ťa, oslavujeme ťa, milosrdný Bože.

„Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo -vtelené Milosrdenstvo. Svojím uponížením si nás pozdvihol k svojmu božstvu (...). Nebesia žasnú nad hojnosťou tvojej lásky. Teraz sa nikto nebojí priblížiť sa ktebe. Si milosrdným Bohom“ (Den., 1745).

„Nech je ustavične zvelebované tvoje milosrdenstvo, Pane, že si sa nezbratal s anjelmi, ale s ľuďmi. Je to zázrak nepochopiteľného tajomstva tvojho milosrdenstva(Den., 1584).

Spievame:Zvelebujeme ťa, oslavujeme ťa, milosrdný Bože.

Pane, „jediným slovomsi mohol spasiť tisíc svetov, (...)ale ty, Ježišu, sám si sa podujal na také strašné umučenie za nás jedine z lásky. Spravodlivosti tvojho Otca by zadosťučinil i jediný tvoj povzdych a všetky tvoje obety jedine dielom tvojho milosrdenstva a nepochopiteľnej lásky“(Den., 1747).

Pane, zvelebujeme ťa v tajomstve umučenia a zmŕtvychvstania, skrze ktoré si vykúpil svet, vrátil si nám dôstojnosť Božích detí a otvoril brány neba.

Spievame:Zvelebujeme ťa, oslavujeme ťa, milosrdný Bože.

Pane, keď si odchádzal z tejto zeme, chcel si zostať        s nami a zanechal si nám seba v Oltárnej sviatosti a otvoril si nám dokorán svoje milosrdenstvo. Niet úbohosti, ktorá by ťa vyčerpala, všetkých si pozval k prameňu lásky, k prameňu Božieho zľutovania. Tu je príbytok tvojho milosrdenstva, tu je liek na naše choroby(Den., 1747).

Pane, ďakujeme ti za svätú Cirkev, za Božie slovo, ktoré ohlasuje, za všetky sviatosti,najmä za sviatosť zmierenia, v ktorej nám vraciaš dôstojnosť Božích detí. Ďakujeme aj za Eucharistiu, ktorá nám dáva život.

Spievame:Zvelebujeme ťa, oslavujeme ťa, milosrdný Bože.

„Nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším sa z Boha vo svojom vnútri. Tu sa s ním ustavične spájam, tu sním prežívam najväčšiu dôvernosť" (Den., 454).

Pane, zvelebujeme ťa z hlbín našich sŕdc, v ktorých si si urobil príbytok. Prosíme ťa, aby tvoja milujúca prítomnosť bola s nami vkaždej chvíli nášho života.

Spievame: Zvelebujeme ťa, oslavujeme ťa, milosrdný Bože.

Pane, prijmi naše poďakovanie za duchovné dedičstvo sv. sestry Faustíny, ktoré zapísala na tvoju prosbu vo svojom Denníčku.Vzdávame ti vďaky aj za to, že pripomenula tajomstvo Božej milosrdnej lásky súčasnému svetu. Ďakujeme za všetky formy úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré sa už v Cirkvi bežne praktizujú. Za tvoj obraz, sviatok Božieho milosrdenstva, korunku Božieho milosrdenstva, modlitbu v okamihu tvojho zomierania na kríži čiže hodinu milosrdenstva. Zvelebujeme ťa aj za všetkých apoštolov tvojho milosrdenstva, ktorí svedectvom života, skutkom, slovom a modlitbou ohlasujú a vyprosujú tvoje milosrdenstvo pre svet.

Pane, povedal si, že túžiš, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň vylievaš celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu tvojho milosrdenstva (porov. Den., 699). Pri pohľade na tvoj svätý obraz, ktorýsi nám daroval pred 90 rokmi, chceme prosiť o potrebné milosti pre nás a pre celý svet.

KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA