Hlavná stránka

Dec 29, 2018

Prvá nedeľa po narodení Pána, Svätej rodiny - 30. 12. 2018


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka

 Zbierka na obnovu fasády farského kostola sv. Michala bola 1.090,-€. Osobne prispeli Bohuznámi darcovia vo výške 130,-€.Pán Boh zaplať!
 Dnes 30.12. slávime nedeľu Svätej rodiny, kedy si prítomní manželia môžu obnoviť svoj manželský sľub pri svätých omšiach: o 7.30, o 8.45 po maďarsky s ďakovnou pobožnosťou na záver roka, o 10.30 a večer pri sv. omši o 18.00.
 Popoludní 30. 12. o 16.30 bude vo farskom kostole Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.
 Na Silvestra v pondelok 31. 12. ráno nebude svätá omša. Svätá omša bude iba po slovensky o 16.00 s ďakovnou pobožnosťou.
 O polnoci od 23.30 do 00.15 bude tradičná adorácia s novoročným požehnaním.
 V utorok 1. januára 2019 na slávnosť Bohorodičky Panny Márie sú sväté omše podľa nedeľného Bohoslužobného poriadku, všetky vo farskom kostole sv. Michala: ráno o 7.30 slov., 8.45 maď., 10.30 slov. a večer o 18.00 slov. Na začiatku nového kalendárneho roka budeme pri svätých omšiach vzývať Ducha Svätého Veni Creator Spiritus - Príď Duchu Svätý tvorivý. Kto sa zúčastní na speve tohto hymnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 Spovedanie k prvému piatku bude v stredu, štvrtok a piatok od 17.00, pretože viacerí ste pristúpili k sviatosti zmierenia pred Vianocami. Chorých navštívime ako obvykle.

 Na prvú Fatimskú sobotu 5. 1. 2019 má levický dekanát modlitbovú stráž na pútnickom mieste Staré Hory. Organizujeme autobus, ktorý pôjde o 7.00 spred kostola Ducha Svätého Levice-Rybníky a spred fary v meste o 7.15. Poplatok je 8,-€ na osobu.

 V nedeľu 6.1. je súčasne aj slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú iba vo farskom kostole sv. Michala: 7.30, 8.45, 10.30 a o 18.00. Už v sobotu večer o 18.00 sú sväté omše z tejto slávnosti.
 Pri všetkých svätých omšiach budeme požehnávať tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať v prinesených nádobách na požehnanie svojich príbytkov. Za 1,-€ si zároveň môžete zakúpiť aj trojkráľové tabuľky požehnania domu na dvere.

 Všetkým vám vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí aj v nastávajúcom kalendárnom roku 2019.


Mons. Ján Bednár, dekan