Hlavná stránka

Aug 18, 2009

Duch Svätý


Duch Svätý je hlavnou postavou misií
Kategória: Novinky
Publikované: Miska
Duch Svätý je hlavnou postavou misií

Pohľad na úlohu Ducha Svätého v misijnom poslaní Cirkvi
vo svetle encykliky Redemptoris missio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení Ježiša zažívajú apoštoli intenzívnu skúsenosť: Turíce. Príchod Ducha Svätého z nich robí svedkov a prorokov. Duch Svätý ich robí schopnými otvorene vydávať svedectvo o Ježišovi.

Sluha Boží Ján Pavol II. započal v pastierskom úrade Petrovho nástupcu novú epochu. V priebehu svojho dlhého pontifikátu, vedený misijným duchom, absolvoval vyše sto pastoračných ciest po celom svete, čo bolo do tých čias neslýchaná vec. Od samého počiatku svojho pontifikátu cítil povinnosť hlásať evanjelium v duchu slov apoštola Pavla. O svojom pohľade na misijnú činnosť Cirkvi hovorí v encyklike o trvalej platnosti misijného poslania s názvom Redemptoris missio (ďalej RM).

„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal" (1Kor 9,16).
Centrom misijnej činnosti je viera v Krista, ktorý bol poslaný Otcom, aby ohlasoval ľudstvu vykúpenie. Vtelenie a vykúpenie sú základné tajomstvá misijnej činnosti, ktorá môže byť pochopená iba vo svetle Kristovho poslania Otcom.
Hlavným hýbateľom misijného poslania cirkvi je Duch Svätý. Na začiatku tretej kapitoly RM sa hovorí, že „Duch Svätý je hlavnou osobou pre celé poslanie Cirkvi". Keď evanjelisti hovoria o stretnutiach Zmŕtvychvstalého s apoštolmi, končia misijným príkazom: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta" (Mt 28, 18-20). Toto poslanie je poslanie v Duchu Svätom, ako to vyplýva z učenia apoštolov. Jánov text misijné poslanie spája s tým, ktoré On sám obdržal od Otca: „Ako mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta" (Jn 17,18).
Poslanie sa teda nezakladá na ľudskej schopnosti, ale na moci zmŕtvychvstalého Pána, ktorý je v Cirkvi prítomný skrze pôsobenie Ducha Svätého.

V ďalšej časti RM sa zdôrazňuje, že misie sú chápané nielen ako vec jednotlivých misionárov, ale ako úloha celého kresťanského spoločenstva a sú plodom života všetkých kresťanov: „V Skutkoch apoštolov sú dôkazy, že misie, ktoré sa obracali najprv na Izrael a potom na iné národy, sa rozvíjali na rôznych úrovniach. Najprv sú to dvanásti apoštoli spojení pod vedením Petra, ktorí hlásajú blahozvesť. Potom je to spoločenstvo veriacich, ktorí spôsobom svojho života a konania dosvedčujú Pána a obracajú pohanov. Ďalej sú to zvlášť poverení, ktorí sú určení hlásať evanjelium.

Misie sú teda v začiatkoch chápané ako úloha obce, ako zodpovednosť miestnej cirkvi a zároveň ako samozrejmé ovocie kresťanského života, ako úloha každého veriaceho, svojim životom a podľa možnosti aj výslovným hlásaním dávať osobné svedectvo viery.
Aj ľudia dnešnej doby, v ktorej žijeme, sú hladní po svedectve autentického života v Duchu Svätom, ktorý je predpokladom šírenia Božieho kráľovstva na svete. Ján Pavol II. na záver encykliky RM pozerá do budúcnosti s nádejou a hovorí, že ak kresťanom nebude chýbať toto svedectvo, otvoria sa im na poli misijnej činnosti nové možnosti.

My kresťania dnešnej doby sme teda vyzvaní prejaviť apoštolskú odvahu, ktorá sa zakladá podľa vzoru Márie na dôvere a ochote pozorne počúvať hlas Ducha Svätého, aby sme boli schopní odpovedať na výzvy dnešnej doby.

(Svetové misie 2009, s. 15-16. Krátené)